STATUT

Posted on by

STATUT

FUNDACJA NA PROSTEJ DRODZE

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Fundacja pod nazwą: Fundacja NA PROSTEJ DRODZE zwana dalej Fundacją, ustanowiona wspólnie przez Grażynę Stachowiak i Roberta Lorczyka, zwanych dalej Fundatorami, aktem notarialnym sporządzonym w dniu 01 października 2015 roku przez notariusza Jakuba Mrugalskiego, prowadzącego Kancelarię Notarialną w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 9/3, Repertorium „A” nr 3378/2015, działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.
2. Fundacja prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego w rozumieniu odrębnych przepisów, w szczególności ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
4. Fundacja odpowiada za zaciągnięte przez siebie zobowiązania całym majątkiem.
5. Fundacja zostaje powołana na czas nieokreślony.

§ 2

1. Siedzibą fundacji jest miasto Oborniki, województwo wielkopolskie, powiat obornicki.
2. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.
3. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, a dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.
4. Fundacja prowadzi działalności statutową odpłatną i nieodpłatną, a także może rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych po podjęciu przez władze Fundacji uchwały w tym przedmiocie w trybie określonym w niniejszym statucie.
5. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność w kraju i za granicą innych osób i instytucji zbieżną z jej celami statutowymi, może tworzyć oddziały, zakłady, realizować wspólne projekty i pozyskiwać środki ze wszelkich źródeł we współdziałaniu z innymi organizacjami, instytucjami państwowymi i osobami trzecimi fizycznymi i prawnymi, może także zakładać lub przystępować do już istniejących spółek prawa handlowego lub innych podmiotów, których cele działalności będą urzeczywistniały cel statutowy Fundacji.
6. Fundacja całość dochodu przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
7. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji lub dla realizacji jej celów.
8. Fundacja może powołać Zespół Konsultacyjny Fundacji jako organ opiniodawczodoradczy; zasady jego działania oraz skład osobowy ustala Zarząd.
9. Ministrem właściwym jako organ sprawujący nadzór jest Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II . Cele i zasady działania Fundacji.

§ 3

Fundacja ma za cel wspieranie osób wykluczonych ze społeczeństwa lub zagrożonych wykluczeniem i ich bliskich, a w szczególności przewlekle chorych, niepełnosprawnych, osieroconych, bezrobotnych, uzależnionych, seniorów, zwanych dalej Beneficjentami, w tym poprzez poprawianie ich funkcjonowania we własnych środowiskach, w procesie ich pełniejszej integracji ze społeczeństwem rozumianej jako swobodne uczestnictwo w życiu osobistym i publicznym – zawodowym, kulturalnym, sportowym, religijnym, politycznym, uprawianiu turystyki i w każdym przejawie aktywności nie stojącej w sprzeczności z prawem – na równi z innymi.

§ 4

Cele swoje Fundacja realizuje w szczególności poprzez następujące działania na rzecz Beneficjentów:
a) Organizowanie pomocy i usług opiekuńczych dla osób samotnych niezdolnych do pracy oraz tych, których rodzina nie jest w stanie pomocy tej zapewnić w miejscu zamieszkania, a także w ośrodkach dziennego pobytu, w tym w formie szeroko rozumianej terapii zajęciowej,
b) świadczenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, tworzenie i prowadzenie jednostek organizacyjnych świadczących profesjonalne usługi asystenckie oraz doradztwo na rzecz podmiotów już prowadzących takie usługi,
c) tworzenie i aktualizowanie bazy danych Beneficjentów, którym niezbędna jest pomoc w procesie integracji ze społeczeństwem ,
d) organizowanie, finansowanie i prowadzenie obozów i turnusów rehabilitacyjnych,
e) organizowanie, finansowanie i prowadzenie fizjoterapii, w tym w miejscu zamieszkania
Beneficjenta,
f) doradztwo przy pozyskiwaniu przez Beneficjentów sprzętu rehabilitacyjnego, zaopatrzenia ortopedycznego i innego, niezbędnego do swobodnego funkcjonowania,
g) współpraca z władzami lokalnymi, innymi organizacjami pozarządowymi oraz środkami masowego przekazu w przedmiocie działalności Fundacji,
h) stymulowanie rozwoju przedsiębiorczości i przeciwdziałanie bezrobociu w tej grupie społecznej, w tym poprzez wspomaganie i podejmowanie działań zmierzających do aktywizacji zawodowej oraz tworzenia miejsc pracy,
i) organizowanie, finansowanie i prowadzenie poradnictwa psychologicznego i terapeutycznego,
j) podejmowanie szeroko rozumianej działalności edukacyjnej, w tym organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, kursów, koncertów, konsultacji oraz tworzenie filmów edukacyjnych i prowadzenie działalności wydawniczej skierowanej na potrzeby Beneficjentów, z zastosowaniem wszelkich dostępnych technologii teleinformatycznych,
k) tworzenie i prowadzenie portali internetowych dla Beneficjentów,
l) wsparcie wolontariackie dla Beneficjentów w realizacji ich pełniejszej integracji ze społeczeństwem,
m) krajoznawstwo oraz wypoczynek Beneficjentów i ich bliskich,
n) działania podejmowane w odpowiedzi na indywidualne potrzeby Beneficjentów,
o) finansowe i organizacyjne wspieranie działalności na rzecz podniesienia efektywności kształcenia przez całe życie Beneficjentów;
p) doradztwo w zakresie możliwości pozyskiwania przez Beneficjentów świadczeń społecznych i innych, służących poprawie warunków życia, w tym doradztwo prawne,
q) prowadzenie wypożyczalni sprzętu polepszającego funkcjonowanie motoryczne (sprzęt rehabilitacyjny, ortopedyczny) oraz mentalne (filmy, książki) Beneficjentów w miejscu ich zamieszkania,
r) wprowadzanie i organizowanie innowacyjnych rozwiązań polepszających komfort życia
Beneficjenta i jego bliskich,
s) inne działania służące realizacji celów statutowych.

Rozdział III Majątek i dochody Fundacji

§ 5

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatorów tworzący fundusz założycielski Fundacji w kwocie 2.000,00 złotych, (dwa tysiące), z czego 1.000,00 złotych (jeden tysiąc) z przeznaczeniem na ewentualne rozpoczęcie przez Fundację działalności gospodarczej.

§ 6

1. Dochody Fundacji pochodzić mogą ze wszelkich dopuszczonych prawem źródeł, w szczególności z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji,
c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych, aukcji, licytacji,
d. dochodów z majątku Fundacji rozumianych jako czerpanie pożytków z posiadanego majątku, w tym z najmu, dzierżawy, dywidend z akcji, udziałów, a także odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i innych,
e. dotacji Unii Europejskiej,
f. działalności statutowej odpłatnej,
g. działalności gospodarczej w zakresie:
1. 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych
2. 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiorach
3. 18.11.Z Drukowanie gazet
4. 18.12.Z Pozostałe drukowanie
5. 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku
6. 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
7. 22.11.Z Wydawanie książek
8. 22.14.Z Wydawanie nagrań dźwiękowych
9. 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
10. 47.99.Z sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
11. 49.31.Z Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski
12. 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
13. 52.47.Z Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych
14. 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
15. 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering)
16. 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
17. 58.13.Z Wydawanie gazet
18. 58.14.Z Wydawanie książek i periodyków
19. 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
20. 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych
21. 63.11.Z Przetwarzanie danych: zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność
22. 63.12.Z Działalność portali internetowych
23. 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
24. 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
25. 69.10.Z Działalność prawnicza
26. 69.20.Z Działalność rachunkowo – księgowa; doradztwo podatkowe
27. 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relation) i komunikacja
28. 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
29. 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
30. 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne
31. 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii
32. 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
33. 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
34. 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
35. 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)
36. 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej
37. 74.30.Z Działalność fotograficzna
38. 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
39. 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
40. 77.21.Z Wypożyczane i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
41. 77.29.Z Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego
42. 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery
43. 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
44. 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,
45. 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej
46. 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nie sklasyfikowana
47. 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
48. 81.10.Z Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach
49. 81.29.Z Pozostałe sprzątanie
50. 81.30.Z Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
51. 82.10.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura
52. 82.11.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura
53. 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center)
54. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
55. 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
56. 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
57. 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
58. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
59. 85.59.Z Nauka języków obcych
60. 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
61. 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
62. 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
63. 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna
64. 86.90.C Praktyka pielęgniarek i położnych
65. 86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana
66. 87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
67. 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
68. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
69. 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi
70. 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
71. 90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
72. 90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych
73. 91.01.A Działalność bibliotek,
74. 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
75. 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
76. 94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana
77. 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 7

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność w kraju i za granicą innych osób i instytucji zbieżną z jej celami statutowymi oraz realizować wspólne projekty i pozyskiwać wspólnie środki ze wszelkich źródeł wraz z innymi organizacjami, instytucjami państwowymi i osobami trzecimi.
2. Wszelkie środki uzyskane z działalności odpłatnej i gospodarczej będą przeznaczone wyłącznie na realizację celów statutowych.
3. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszelkich celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej .

§ 8

Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
a. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b. przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział V . Organy Fundacji

§ 9

1. Organami Fundacji są:
a. Rada Fundacji,
b. Zarząd Fundacji.
2. Do ważności uchwał organów Fundacji wymagane jest uczestnictwo w posiedzeniu 3/4 członków danego organu. Uchwały Rady Fundacji zapadają większością 3/4 głosów, a Zarządu większością zwykłą. W przypadku równowagi głosów „za” i „przeciw” decyduje głos przewodniczącego danego organu – prezesa Zarządu lub przewodniczącego Rady.
3. Posiedzenia organów Fundacji zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej na tydzień przed terminem posiedzenia do wszystkich członków danego organu. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej na uprzednio wskazany przez zainteresowanego w pisemnym oświadczeniu adres e-mail.

Rozdział VI Rada Fundacji

§ 10

1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 2 (dwóch) do 5 (pięciu) osób. Skład Rady może zostać powiększony do 6 (sześciu) lub 7 (siedmiu) osób w sytuacji, gdy jeden z Fundatorów lub oboje Fundatorzy równocześnie zrezygnują z uczestnictwa w Zarządzie na rzecz uczestnictwa w Radzie.
3. Członków pierwszego składu Rady powołują Fundatorzy. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada. W przypadku rezygnacji bądź braku z innych przyczyn wszystkich członków Rady nowy skład powołują Fundatorzy lub pozostały jeden z Fundatorów. W przypadku braku Fundatorów wszelkie decyzje podejmują członkowie Zarządu.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Jeśli Fundatorzy są członkami Rady, nie mogą być oni w ten sposób pozbawieni członkowstwa w Radzie Fundacji.
5. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
6. Członkiem Rady Fundacji nie może być osoba :
a. będąca członkiem Zarządu ani pozostawiająca z nim w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b. skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. pozbawiona praw publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów.
7. Członkowie Rady mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.
8. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz i wobec Zarządu Fundacji oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 11

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz na pół roku.
2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu lub Fundatora, zgłoszony na piśmie nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

§ 12

Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1. powoływanie i odwoływanie wybieralnych członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego składu Zarządu, który powołują Fundatorzy.
2. podejmowanie decyzji o wysokości wynagrodzenia członków Zarządu z tytułu pełnienia przez nich tej funkcji,
3. wyrażanie zgody na nabywanie i zbywanie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, prawie użytkowania wieczystego lub innych ograniczonych praw rzeczowych,
4. przyjmowanie corocznych sprawozdań i udzielanie członkom Zarządu absolutorium,
5. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu,
6. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
7. nadzór nad działalnością Fundacji,
8. podejmowanie na wniosek Zarządu czynności zmierzających do zmiany niniejszego Statutu, likwidacji Fundacji bądź jej połączenia z inną,
9. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych przez Zarząd.

§ 13

Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do :
1. żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji,
2. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.

Rozdział VII. Zarząd Fundacji

§ 14

1. Zarząd Fundacji składa się z dwóch lub więcej osób, w tym Prezesa, powoływanych i odwoływanych przez Radę Fundacji.
2. W skład Zarządu mogą wejść członkowie stali – Fundatorzy oraz członkowie wybieralni.
3. Pierwszy Zarząd Fundacji powołują Fundatorzy.
4. Kadencja wybieralnych członków Zarządu trwa 5 (pięć) lat.
5. Wybieralni członkowie Zarządu mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.
6. Członkiem Zarządu nie może być osoba pozbawiona praw publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów, a także skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
b. pozbawienia praw publicznych w rozumieniu odrębnych przepisów,
c. śmierci członka Zarządu.
8. Fundator działający w Fundacji jako członek władz Fundacji może w każdym czasie zrezygnować z członkostwa w jednym organie na rzecz członkostwa w innym na podstawie i zasadach podanych w pisemnym oświadczeniu woli złożonym Zarządowi i Radzie.

§ 15

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Fundację może reprezentować każdy członek Zarządu samodzielnie, z wyjątkiem ograniczeń wynikających z § 16 niniejszego Statutu lub przepisów prawa.
2. Do kompetencji Zarządu należy prowadzenie wszelkich spraw Fundacji zmierzających do realizacji jej celów statutowych, niezastrzeżonych do zadań Rady, w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
c. powołanie i likwidacja oddziałów Fundacji,
d. uchwalanie rocznych planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
e. uchwalanie regulaminów i innych dokumentów wewnętrznych,
f. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
g. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
h. przyjmowanie darowizn , spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
i. podejmowanie czynności w sprawie zmian statutu Fundacji, połączenia z inną
Fundacją oraz likwidacji Fundacji,
j. powoływanie pełnomocników na zasadach określonych w § 16 p. 2 i 3,
k. podejmowanie decyzji o rozpoczęciu przez Fundację działalności gospodarczej i jej zakresie,
l. podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji innych organów Fundacji.
3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.
4. Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu .W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
5. Zarząd odpowiada przed Radą Fundacji za realizację celów statutowych Fundacji oraz za prawidłowość i celowość działań podejmowanych przez Fundację.
6. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji mogą otrzymywać także wynagrodzenie na zasadach ogólnych z innych tytułów, związanych z realizacją projektów przez Fundację.

§ 16
1. Do wydawania oświadczeń woli i rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania, którego wartość nie przekracza 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych umocowany jest jednoosobowo każdy członek Zarządu, w innym przypadku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.
2. Zarząd może w formie jednomyślnej uchwały powoływać pełnomocników do kierowania wyodrębnioną sferą spraw należących do zadań Fundacji (pełnomocnictwo ogólne), z uwzględnieniem zasady reprezentacji określonej w p. 1 niniejszego paragrafu.
3. Zarząd może w formie jednomyślnej uchwały upoważnić inne osoby do podpisywania poszczególnych dokumentów, zawierania umów oraz do zaciągania w imieniu Fundacji zobowiązań lub rozporządzania prawem w sposób odmienny, niż w p. 1 niniejszego paragrafu (pełnomocnictwo szczególne), w szczególności do reprezentowania Fundacji w celu realizacji konkretnych projektów, w tym do dysponowania funduszami w ramach budżetu konkretnego projektu lub innego zadania zleconego Fundacji.

Rozdział VIII. Zmiana Statutu

§ 17
1. Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji mocą jednomyślnej uchwały, która wymaga zatwierdzenia uchwałą przez Radę Fundacji.
2. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych przez Fundatorów w akcie założycielskim, a jedynie je precyzować lub rozszerzać w granicach zakreślonych treścią § 4 niniejszego Statutu.
3. Zmiany statutu mogą dotyczyć również rozszerzenia katalogu rodzajów działalności gospodarczej, które ma prowadzić Fundacja.

Rozdział IX. Połączenie z inną fundacją

§ 18

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
3. W sprawach połączenia z inną Fundacją właściwy jest Zarząd Fundacji, przy czym jego decyzje zapadają w drodze jednomyślnej uchwały i dla swej skuteczności wymagają zatwierdzenia przez Radę Fundacji .

Rozdział X . Likwidacja Fundacji

§ 19

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu .
3. Likwidatora Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji przeznacza się na cel statutowy fundacji , o którym mowa w § 3 niniejszego Statutu, w szczególności poprzez przekazanie go innemu podmiotowi ekonomii społecznej, których działalność odpowiada jednemu z celów Fundacji.

Rozdział XI. Zasady prowadzenia działalności i postanowienia końcowe

§ 20

1. Fundacja prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość na warunkach określonych przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
2. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalność statutową.
3. W przypadku uzyskania statusu „organizacji pożytku publicznego” w rozumieniu odrębnych przepisów działalność pożytku publicznego podlega wyodrębnieniu w sposób zapewniający należytą identyfikację pod względem organizacyjnym, rachunkowym i sprawozdawczym.
4. Okresem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, pierwszy okres obrachunkowy kończy się 31 grudnia 2015 roku.

STATUT FUNDACJA