ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z WIELKOPOLSKIEGO BANKU ŻYWNOŚCISzanowni Państwo!

Zapraszamy Państwa do korzystania z Wielkopolskiego Banku Żywności Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 [POPŻ] współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Żywność wydawana jest przez Fundację „Na prostej drodze” w partnerstwie z Gminą Oborniki, która finansuje koszty obsługi zadania.

 Kryteria jakie należy spełniać:

 • Dochód miesięczny netto osoby samotnej nie może przekroczyć 1402 zł.
 • Dochód miesięczny netto na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 1056 zł.
 • W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

 • miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
 • składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
 • kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu –z miesiąca, w którym wniosek został złożony.  

Do dochodu wlicza się m.in.:

 • wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
 • wynagrodzenia za pracę dorywczą,
 • świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem jednorazowych,
 • renty,
 • emerytury,
 • alimenty,
 • odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
 • zasiłki dla bezrobotnych,
 • dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • dochody z gospodarstwa rolnego,
 • świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
 • dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy),
 • dodatek mieszkaniowy,
 • dodatek energetyczny.

Do dochodu nie wlicza się: 

 • świadczenie uzyskiwane na podstawie „ustawy 500 +”,
 • jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego,  
 • zasiłku celowego,  
 • pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty (stypendium szkolne),
 • wartości świadczenia w naturze,  
 • świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia
  i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,
 •  świadczenia pieniężnego i  pomocy pieniężnej, o której mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r.
   o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych
 • dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.    

Osoby kwalifikujące się mogą złożyć wniosek w:

 • Ośrodku Pomocy Społecznej w Obornikach, ul Piłsudskiego 76 (w godzinach pracy Urzędu)
 • Fundacji „Na prostej drodze” przy ul. Droga Leśna 60 w Obornikach, pn. – pt. w godzinach od 7:30 do 14:30. Serdecznie zapraszamy!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *