Zasady refundacji kosztów

Posted on by

REGULAMIN REFUNDACJI KOSZTÓW ZE ŚRODKÓW ZGROMADZONYCH NA SUBKONCIE PODOPIECZNEGO 

§ 1.

  1. Fundacja może refundować koszty ponoszone przez Podopiecznego, bądź osoby reprezentującej Podopiecznego jeśli są one zgodne z treścią Umowy i redagowanych apeli oraz odpowiadają obowiązującym wymogom formalnym i merytorycznym wynikającym z ustawy o rachunkowości.
  2. Rachunki, faktury VAT potwierdzające poniesione koszty mogą być refundowane przez Fundację tylko wówczas, gdy na odwrocie są opisane i podpisane przez Podopiecznego lub osoby reprezentujące Podopiecznego i nie budzą wątpliwości pod względem rzetelności i celowości ich wydatkowania.
  3. Fundacja pokrywa poniesione koszty na podstawie otrzymanych oryginałów faktur, rachunków, biletów komunikacyjnych do wysokości posiadanych na subkoncie Podopiecznego środków pieniężnych. Faktury i rachunki należy przesłać wraz z „Zestawieniem kosztów” na adres Fundacji.
  4. Fundacja pokrywa koszty związane z zaspakajaniem indywidualnych potrzeb Podopiecznego, w postaci świadczeń o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. Nr 175 poz 1362 Z późn. zm), w tym w szczególności koszty związane z przeprowadzeniem operacji, leczenia, rehabilitacją, zakupem leków i sprzętu medycznego, rozwojem intelektualnym, psychicznym i fizycznym Podopiecznego, zalecanym przez kompetentne w tym zakresie osoby (lekarz, psycholog, terapeuta, instruktor, pedagog, społeczny opiekun środowiskowy itp.) oraz poprawą bytu materialnego.
  5. Jednorazowa łączna kwota do refundacji nie powinna być mniejsza niż 100,00 zł.
  6. Uwzględniamy dokumenty księgowe z okresu ostatnich trzech miesięcy od daty ich wystawienia.
  7. Fundacja dokona starań, by refundacja kosztów nastąpiła w ciągu 21 dni roboczych, licząc od dnia otrzymania przez Fundację dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków, zgodnie z ust. 2 i 3 powyżej.

§ 2.

  1. Fundacja nie dokonuje refundacji wydatków związanych z zadłużeniem Podopiecznego wobec Skarbu Państwa (podatki, składki ZUS, KRUS itp.) i innych wierzycieli, chyba, że inaczej postanowi sąd rodzinny.
  2. Fundacja opłaca bezpośrednio tylko takie faktury i rachunki , które wystawione są na Fundację i zawierają dane Fundacji:Fundacji „Na prostej drodze” Droga Leśna 60 64-600 Oborniki NIP:6060095289